Jump to content

Výlet do Chomutova

První písemné zmínky o místě jsou z roku 1221, ale dochované záznamy, že je Chomutov městem dokládá až listina z 1. srpna 1335, vydaná králem Janem Lucemburským přímo v Chomutově. Rekreační možnosti jsou v Chomutově velmi příznivé. Vzhledem k historickým památkám i rekreačním možnostem ve městě i v okolí je zajímavým turistickým cílem.

Chomutovské památky

 • Oblastní muzeum - budova radnice
 • Kostel svaté Kateřiny – je jedním z nejstarších raně gotických kostelů v Evropě 1252
 • Městská věž - dominantní stavbu městské památkové zóny 1525
 • Jezuitský areál - v současnosti se skládá z kostela svatého Ignáce, Městské galerie Špejchar, arkádového nádvoří, Střediska knihovnických a kulturních služeb
 • Kostel svatého Ignáce - raně barokní stavba s dvouvěžovým severním průčelím
 • Špejchar – dnes zde sídlí Městská galerie Špejchar a galerie Zlatý klenot.
 • Oblastní muzeum - budova jezuitského gymnázia
 • Barokní sloup Nejsvětější trojice – dílo sochař Ambrože Laurentise z roku 1697

Technické památky a zajímavosti

 1. Přehrada na Kameničce v Bezručově údolí s kamennou hrází - 1904
 2. Vodárenská věž v Otvicích byla součástí stavby vodovodu - 1915.
 3. Těžní věž dolu Karel ve Vysoké Peci byla vybudována v první polovině 19. století.
 4. Horská železnice z Chomutova do Křimova a Hory Svatého Šebestiána - 1875.
 5. Podkrušnohorský přivaděč průmyslové vody z Ohře pro zásobování Chomutovska a Mostecka užitkovou vodou – 1967.

Odpočinkové a parkové plochy

Městský park - Největší a nejstarší chomutovský park se rozkládá nedaleko historického centra. Další klidovou zónou je atrium Střediska knihovnických a kulturních služeb v jehož příjemném prostředí atria se dnes konají koncerty i jiná kulturní představení. Park u soudu slouží nejen k relaxaci a odpočinku, ale také jako mini botanická zahrada, která Vás seznámí s rostlinami typickými pro oblast Krušnohoří a s dalšími druhy.

Podkrušnohorský zoopark Chomutov

Již 35 let se v tomto parku starají o zvířata pocházející z oblasti palearktu, zahrnující území Eurasie, ze které pochází převážná část chovaných zvířat, a území severní Afriky. Pozorovat zde můžete více než 160 druhů zvířat o 1.000 jedincích, mezi kterými je 14 ohrožených druhů zařazených do Evropských záchranných programů.

 • služby v zooparku - svezou Vás Lokálkou Amálkou po areálu
 • nebo zvolte projížďku Safari expresem
 • dvě stylové restaurace "Tajga" a "U Pratura"
 • objevte stánky a kiosky s rozmanitými suvenýry
 • jízdy na ponících
 • lanové centrum Proud
 • konírna – možnost ustájení Vašeho koně

Chomutovské naučné stezky

1) Naučná stezka Bezručovo údolí - Šest kilometrů dlouhá naučná stezka přibližuje rozmanitou přírodu Přírodního parku Bezručovo údolí. Vychází od prvního zastavení na louce nad rybníkem Hřebíkárnou a sleduje pravý břeh Chomutovky až k místu, kde stával Třetí dolský mlýn.

2) Gerstnerova naučná stezka - Naučná stezka je věnována nejslavnějšímu chomutovskému rodákovi – Prof. Dr. Františku Josefu rytíři Gerstnerovi. Informační tabule stanoviště č. 1 je umístěna přímo na budově bývalého jezuitského gymnázia - zde studoval. Tabule stanoviště č. 2 stojí v místech, kudy od středověku procházel mlýnský náhon. Stanoviště č. 3 se nachází v místech, kde stávala železniční stanice Duchcovsko-podmokelské dráhy. Dozvíme se o vybudování první koněspřežné dráhy, kterou Gerstner projektoval.

Chomutovské cyklostezky

Kamencové jezero - koupaliště, půjčování lodí, vodní lyžování, minigolf, autocamp, restaurace, hotel

Podkrušnohorský zoopark - zoologická zahrada, Eurosafari, dětské hřiště, restaurace, přírodní památka– Kaštanka, skanzen Stará Ves

Strážiště - zalesněný vrch s restaurací a rozhlednou

Bezručovo údolí - nejdelší údolí Krušných hor, příměstská rekreace, penzion a restaurace První mlýn, ubytovna a restaurace Druhý mlýn, naučná stezka

Červený Hrádek - zámek, muzeum, anglický park, obora

Směr Mezihoří - Kálek, napojení na cyklotrasu K23 do Načetína a Hory Sv. Šebestiána, do Hory Sv. Kateřiny

Směr Vysoká Pec - Národní přírodní rezervace „Jezerka“, zámek Jezeří

Směr Vrskmaň - Strupčice, Most

Směr Nezabylice - Přírodní památka „Slanisko“, Louny …..a několik dalších

Kamencové jezero

Jedno z největších jezer v ČR. Jako přírodní útvar je však jediné na světě. Druhé takové bylo v Kanadě, ale již vyschlo. Voda je obohacena o síran hlinitý, dusitany, dusičnany, chloridy, amoniak a železo. Vysoký obsah kamence (cca 1 %) ve vodě činí z Kamencového jezera mrtvou vodu - brání růstu řas a sinic i běžnému organickému životu. Voda prý má také blahodárné účinky při léčbě lupénky. Plocha jezera je asi 16 ha a objem přibližně 333 000 m3.

Tip na výlet

Křímovská přehrada

Vodní dílo Křímov, jak se přehrada správně jmenuje, se začala stavět před 54 lety, v roce 1953. Dokončena byla v roce 1959 a její plánovaná životnost je 100 let.

Hráz je vysoká 41 metrů a dlouhá 201. Vodní dílo Křímov je odolné i proti stoleté povodňové vlně.

V okolí nádrže vede turistická stezka, ovšem k hladině je přísný vstup zakázán, neboť je zde hygienické pásmo. Do vodní nádrže vtékají dva potoky, Menhartický a Křimovský. Odtok je směrován do říčky Chomutovky.Vodní dílo Křímov zásobuje pitnou vodou Chomutov.

Přehrada Kamenička

Kamenička je z jedné strany ohraničena zděnou, 44 m vysokou hrází, která je v koruně dlouhá 153 m. Hráz je součástí prvního stupně ochranného pásma a je tedy pro veřejnost nepřístupná. Přehrada je technickou památkou.
Hlavním důvodem jejího vzniku byla potřeba zásobovat pitnou vodou severočeskou hnědouhelnou oblast. Dalším jejím kladem je snížení povodňových průtoků na stejnojmenném potoce a tím ochránění území pod hrází před případnými povodněmi. Kvalita zdejší vody je na velmi dobré úrovni. Z větší části vyhovuje i kvalitě pitné vody pro kojence.Naleznete zde svůj klid a můžete se nechat okouzlit podmanivým prostředím. Zvláště v podzimním období nemají chybu všudypřítomné zlaté buky.

Novodomské rašeliniště

Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště se nachází v oblasti náhorní paroviny Krušných hor v nadmořské výšce 810 – 830 metrů. Rozloha rezervace je přibližně 377 hektarů. Rašeliniště jsou velkými přírodními rezervoáry vody a napájejí řadu potoků, které zásobují vodárenské přehrady.


Předmětem ochrany je rozvodnicové vrchoviště s mohutnými podzemními prameny, které je tvořeno dvěma samostatnými rašeliništi – Načetínským a Jezerním, které jsou propojeny podmáčenou a rašelinnou smrčinou. Na tento biotop je vázána typická flóra a fauna. Roste zde např. borovice bahenní-blatka, bříza zakrslá, rojovník bahenní. Rezervace je pravidelným hnízdištěm tetřívka obecného. V nedávné minulosti zde byl potvrzen výskyt tetřeva hlušce. Ze zvláště chráněných druhů obratlovců se zde dále vyskytuje např. zmije obecná.


Pěšky se můžete do rezervace dostat např. po modré značce z Bezručova údolí, kolem přehrady Kameničky a přírodní rezervace Buky nad Kameničkou.Přístupné jsou pouze okrajové části rašeliniště, např. Nový rybník. V okolí jsou silničky a cesty vhodné pro cykloturistiku.


Přírodní památka Krásná Lípa

Předmětem ochrany v této lokalitě je populace kriticky ohroženého rostlinného druhu koniklece otevřeného (Pulsatilla patens). Jde o ojedinělý výskyt tohoto druhu v Krušných horách. Pahorek se nachází 200 m východně od obce Krásná Lípa u Křimova na rozloze 1,22ha v nadmořské výšce kolem 600m. Vyhlášena byla v roce 1992.

Vegetace lokality na nenápadném návrší v nadmořské výšce cca 600 m patří mezi společenstva teplomilných doubrav.

Vyznačuje se rozvolněným stromovým patrem, které se střídá se zatravněnými plochami spoře porostlými keři. Kromě koniklece otevřeného (Pulsatilla patens) se zde vyskytují i další významné a zvláště chráněné druhy rostlin: prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), zimostrázek alpský (Polygaloides chamaebuxus), smldník jelení (Peucedanum cervaria).

Vzhledem k předmětu ochrany nebyl výskyt živočišných druhů na lokalitě předmětem systematického průzkumu. Hnízdí zde řad druhů pěvců, např ťuhýk obecný (Lanius collurio). Z dalších obratlovců se na lokalitě objevuje zmije obecná (Vipera berus).  

Chráněné území je veřejnosti nepřístupné. Vegetace je negativně ovlivňována hospodařením na okolních zemědělských pozemcích, které chráněné území těsně obklopují. Na lokalitě se dlouhodobě provádí likvidace náletových keřů a sekání travních porostů k podpoře rozvoje kriticky ohroženého koniklece otevřeného (Pulsatitla patens).

 Medvědí vodopády

Nádherný tip na výlet nacházející se na jednom z levých přítoků Chomutovky ve směru proti proudu. Nejlépe se k nim dostanete pokud půjdete z II.Mlýna stále podél Chomutovky směrem na Horu svatého Šebestiána.Cestu opustíme u zděné opuštěné budovy na místě zvaném "Tišina". Za ní nás vyšlapaná pěšina po asi 300m dovede přímo k Medvědím vodopádům.

Spustit virtuální prohlídku - Cyklostezka


Spustit virtuální prohlídku - In-line stezka